ราชมงคลขอนแก่น จับมือบางจาก ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาและดัดแปลงรถดับเพลิงพลังงานไฟฟ้า

🔷🔸 ราชมงคลขอนแก่น จับมือบางจาก ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาและดัดแปลงรถดับเพลิงพลังงานไฟฟ้า 🔹🔶

✨ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาและดัดแปลงรถดับเพลิงพลังงานไฟฟ้า กับ นายเอนกประชา แก้วมณี ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมเคิร์ต ชโรยเดอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น โดยมี อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.จิราภา ชาลาธราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วนิตา บุญโฉม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์วุฒิชัย จันโทริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

📜 โอกาสนี้ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมาของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หรือ เทคนิค ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านช่างฝีมือด้วยมาตรฐานไทย – เยอรมัน ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ฝีมือ ระเบียบวินัย น้ำใจ” ได้รับสมญานามตำนานช่างแห่งแดนอีสาน มากว่า 59 ปี จากนั้น นายเอนกประชา แก้วมณี ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลักคือ1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน2) กลุ่มธุรกิจการตลาด3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผ่านการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ บมจ. บีซีพีจี4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เป็นผู้ลงทุน Corporate Venture Capital โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จากนั้น ผศ.ดร.สมบัติ ทำนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผศ.ดร.อารักษ์ บุญมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอข้อมูลการพัฒนาและดัดแปลงรถดับเพลิงพลังงานไฟฟ้า

🏷 การลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมกันพัฒนาและดัดแปลงรถดับเพลิงให้เป็นรถพลังงานไฟฟ้า และร่วมกันพัฒนางานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และเพื่อร่วมผลิตกำลังคนทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ จากนั้น รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดการลงนามในครั้งนี้ บรรยากาศพิธีลงนามเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ สัมพันธภาพอันดีต่อกัน

✨ โอกาสนี้ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้นำเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) รุ่นที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB : Fab LAB) ชั้น 1 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น โดยมี อาจารย์เขมวัตร อินทรวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกราช ไชยเพีย อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้นำเสนอข้อมูล ปิดท้ายการลงนามด้วยการเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางราง และยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วยงานวิจัยต้นแบบรถไฟ LRT และรถ EV ของวิทยาเขตขอนแก่น รถแท๊กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถมอเตอร์ไฟฟ้า ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ DEPOT โรงจอดและซ่อมบำรุงรถ Tram และ LRT คณะวิศวกรรมศาสตร์

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : สิทธิณีพร ผ่านสำแดง
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid02QvzXMowqsGURkotxbnGAc9fz926bCu86TaRoSda67kS8Dd9CRFFnoadDaTkixzySl