ราชมงคลขอนแก่น ขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักศึกษานำเสนอผลงานสหกิจศึกษา CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

🔶🔹 ราชมงคลขอนแก่น ขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักศึกษานำเสนอผลงานสหกิจศึกษา CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 🔸🔷

✨ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ งานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ฉัตรชัย สุตีกษณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนักศึกษา จำนวน 3 คน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอในครั้งนี้ ประกอบด้วย

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
นำเสนอโดย นางสาวประภาพร พลแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
นำเสนอโดย นางสาวนันทญา รุ่งศาสติ์สกุล นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานด้านนวัตกรรม CWIE ดีเด่นนำเสนอโดย นายภาณุพงศ์ ชินหาร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักศึกษาในการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ เพราะนักศึกษาทุกคนคือความภาคภูมิใจของชาวราชมงคลขอนแก่น

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : คณะทำงาน
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid02Xq2g1RBQKhABQu3oNpscg7JidcWDELCyfzRX8m2JaYoiYhBAvZPf6WpGkv7nSxEAl