ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดบูธนิทรรศการในงาน “สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร” ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🔶🔹 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดบูธนิทรรศการในงาน “สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร” ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 🔸🔷

🌱 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารแก่นกาลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบ ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2566 “สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักทรัพยากร” ซึ่งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน และในเวลา 13.00 น. ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ร่วมเสวนา หัวข้อ : การดำเนินงานสนองพระราชดำริ ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับผู้บริหารศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

💜 การจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดโครงการฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานเครือข่ายอุดมศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สามารถดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตามแนวทาง อพ.สธ. ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

✨ โอกาสนี้ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ “สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร” ประจำปี 2566 ได้ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมีการจัดงานถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นี้

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : สิทธิณีพร ผ่านสำแดง
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid0WpH1qJx7ouzY5NBGTeBuqnvbQ5AVAzxLqnuWjyLu4HeVpuFhmFF75FoFRMMDLtxHl