การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 5/2566

🔶🔹การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 5/2566 🔸🔷

✨ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพศาล ห์ลีละเมียร อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น มทร.อีสาน จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 5/2566 โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ กรรมการสภาวิชาการ และผู้บริหาร มทร.อีสาน ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระสำคัญต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.พงศกร คำภาบุตร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ดร.เฉลิมพล บุญทศ กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ

🏷 จากนั้นในเวลา 11.30 น. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้นำเยี่ยมชมรถ Tram รุ่น Hiroden-907 ที่ได้รับมอบจากเทศบาลนครฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น และเยี่ยมชมงานวิจัยต้นแบบรถไฟ LRT และรถ EV ของวิทยาเขตขอนแก่น รถตุ๊กตุ๊ก รถมอเตอร์ไฟฟ้า และชุดการเรียนการสอนเคลื่อนที่สำหรับฝึกอบรมปฏิบัติการเครื่องดื่มตะวันตก (BREWER ON MOBILE) ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ DEPOT โรงจอดและซ่อมบำรุงรถ Tram และ LRT คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : สิทธิณีพร ผ่านสำแดง
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid02gx3fo2EW4dyrGb21Ai7EevZFAkuiihYmsxdg22QmQQSpdpqWmSvq9ABpTHcTJd7Jl