มทร.อีสาน ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

🔶🔹 มทร.อีสาน ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 🔸🔷

✨ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ฉกาจ เชื้อดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.จิราภา ชาลาธราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ดร.สมชาติ ดีอุดม ประธานสภาคณาจารย์ รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายอภิชัย จันทร์แผง ผู้นำนักศึกษา ในนามผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.อีสาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ได้ดำเนินการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล และจะนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต่อไป

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : สิทธิณีพร ผ่านสำแดง
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid0mnHE749FrQjPKS6vE5hSJKWfC393WEfVYFeNTytyVDwCzocNhDpM7Biht65CCEjhl