ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 รุ่น 3

🔷🔸 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 รุ่น 3 🔹🔶

✨ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 รุ่นที่ 3โดยวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์จิระยุทธ เนื่องรินทร์ วิทยากรไทยไมซ์สเตอร์ อบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเวลา 13.00 น. วันเดียวกัน เป็นการทดสอบ E-Testing และจัดทดสอบภาคความสามารถในเช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล นายกมล หมายบุญ นายนราทิพย์ ใจดี ผลการทดสอบ มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 14 คน ผ่านการทดสอบ E-Testing จำนวน 11 คน และผ่านการทดสอบภาคความสามารถจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57

📜 โอกาสนี้ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบทุกท่านที่ประสบผลสำเร็จสมดังวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีในการทำงานตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน นับเป็นพันธกิจที่สำคัญของศูนย์ทดสอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

🖋 ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ : คณะทำงาน
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid02SfUB29RJgdbKGF7f4RfWbUGLq178jMiQRDsnUDsX7XfpVrY54N5qsHJb85T6sYfKl