ราชมงคลขอนแก่น ประชุมจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 20 ปี

🔶🔹 ราชมงคลขอนแก่น ประชุมจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 20 ปี 🔸🔷

📜 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 20 ปี (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2585) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบ นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

✨ ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 กำหนดให้จัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ครั้งละ 20 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จึงได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันตามมาตรา 24 และเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาและยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในอนาคต ตลอดจนการกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนที่นำทางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด และความต้องการของประชาชนในจังหวัด เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 20 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดต่อไป

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : คณะทำงาน
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid036PGxBRfWYrhEATJGzfadbZRBEnzMBzWRLKayCADuQw3ArJqBW8FbkMFc1fDMHuhPl