ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับแปรรูปสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับแปรรูปสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา