ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบสมบัติของวัสดุทางรางสำหรับงานก่อสร้างทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบสมบัติของวัสดุทางรางสำหรับงานก่อสร้างทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๑,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา