แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้อนุมัติงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุนไตรมาสที่ 3 ให้แก่วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 26,653,000.00 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายได้สะสมไตรมาส 3