ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ

            

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 1,739,944.53 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์)                     

             บัดนี้ จึงขอประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศราคากลาง

ขออนุมัติราคากลาง