ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงดาดฟ้าและรางน้ำหลังคา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงดาดฟ้าและรางน้ำหลังคา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   บัดนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงดาดฟ้าและรางน้ำหลังคา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 1 งาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานเทจ ดีไซน์ แอนด์                    คอนซัลแทนด์  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา