ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 13,909,449.19 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) นั้น

บัดนี้ จึงขอประกาศราคากลางงานจ้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศราคากลางpdf

ขออนุมัติราคากลาง