ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  นั้น

บัดนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จำนวน 1 งาน ได้แก่ บริษัท ขอนแก่นวิศวกรรมการไฟฟ้า (1998) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,000.00 (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา