ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 13,909,449.19 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ห้วข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkc.rmuti.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-283700 ต่อ 1141 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาจ้าง

แบบรูปรายการอนุมัติแล้ว

ขออนุมัติราคากลาง

TOR

แบบ (บก.01)

รายการประกอบรายละเอียดครุภัณฑ์