ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ วข.ขอนแก่น จัดทดสอบ สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

🔷🔸 ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ วข.ขอนแก่น จัดทดสอบ สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 🔹🔶

✨ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบ ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นลอย อาคารวิทยบริการ มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบจำนวน 48 คน ผ่านการทดสอบภาคความรู้จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 85.42 ผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้จะเข้ารับการทดสอบภาคความสามารถในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

🏷 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ธารเอี่ยม และอาจารย์พิจิตร บัวระภา เป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาผู้สมัครเข้ารับการทดสอบได้มีการเตรียมตัวและทราบแนวทางเกณฑ์การทดสอบ นำมาพัฒนาตนเองเพื่อให้ผ่านการทดสอบ เพื่อให้สมดังปณิธานบัณฑิตนักปฏิบัติ และเพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน การทดสอบครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ ศรีเทพย์ อาจารย์ประสาท ภูปรื้ม อาจารย์ ดร.สุรชัย นามพรมมา เป็นกรรมการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ สาขาช่างควบคุมเครื่องมือกลึง CNC ระดับ 1

🖋 ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ : คณะทำงาน
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid0imrbEnP7YZMLmF9DvyGq55b7UrMvwq8WdSatHGycFfyK1Su2phMjsCHVKkeJQHBtl