ชมรมดนตรี ราชมงคลขอนแก่น จัดโครงการชมรมดนตรีออกค่ายจิตอาสา

🔷🔸 ชมรมดนตรี ราชมงคลขอนแก่น จัดโครงการชมรมดนตรีออกค่ายจิตอาสา 🔹🔶

🎸 วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2566 ชมรมดนตรี สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการชมรมดนตรีออกค่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านนาน้อย ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย การออกค่ายฯ ครั้งนี้ สมาชิกชมรมได้ร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพ สนามเด็กเล่น ซ่อมแซมหลังคาห้องเรียน ทาสีกำแพง ปรับปรุงอุปกรณ์ใช้สอนภายในอาคาร ที่มีสภาพทรุดโทรม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกด้านการรับใช้สังคม และใช้ความรู้ความสามารถในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกับสมาชิกและชุมชน บูรณาการความรู้จากการเรียนมาใช้ในกิจกรรมออกค่าย ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน มีสมาชิกร่วมออกค่ายทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์ ดร.เอกวุฒิ แสนคำวงษ์ อาจารย์ ดร.วิเชียร เนียมชาวนา อาจารย์ ดร.ชัชรินทร์ ศักดิ์กำปัง และอาจารย์ ดร.ภาณุพิชญ์ ขืนเขียว อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : คณะทำงาน
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid02UZkwAsjKWY9qeBpfwbAqLW5tr1wx2LuMkSBvbWGs5YMujU5rGTyD9WZKkR5q1o1nl