ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชมงคลขอนแก่น จัดโครงการค่ายชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

🔶🔹 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชมงคลขอนแก่น จัดโครงการค่ายชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 🔸🔷

🌱 วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2566 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการค่ายชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ การออกค่ายฯ ครั้งนี้ สมาชิกชมรมได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ช่วยให้ดินชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ได้พึ่งพาอาศัยน้ำในการดำรงชีวิต คืนพืชแก่เนินเขา และสร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่า และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกชมรมได้รู้จักรักและหวงแหนธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 5 วัน มีสมาชิกร่วมออกค่ายทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมโดย ผศ.ดร.พิสิฐชัย โคสะสุ อาจารย์ศรายุทธ นิลเนตร และอาจารย์กฤษฎา นามวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : คณะทำงาน
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid0bfhYaZVNkkvbTWJ8UnwJb7JpRuxAneeXxLese5NgMUzQfZvUyammioxA8oiYkvsal