ชมรมคลับวัยทีน ราชมงคลขอนแก่น จัดโครงการสิ่งดี ๆ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 12

🔷🔸 ชมรมคลับวัยทีน ราชมงคลขอนแก่น จัดโครงการสิ่งดี ๆ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 12 🔹🔶

🧡 วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2566 ชมรมคลับวัยทีน สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการสิ่งดี ๆ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านพองหนีบ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย การออกค่ายฯ ครั้งนี้ สมาชิกชมรมได้ร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพ สนามเด็กเล่น โครงหลังคาสำหรับอ่างล้างหน้า ซ่อมแซมหลังคาห้องเรียน ทาสีกำแพง ปรับปรุงอุปกรณ์ใช้สอนภายในอาคาร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกด้านการรับใช้สังคม และใช้ความรู้ความสามารถในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกับสมาชิกและชุมชน บูรณาการความรู้จากการเรียนมาใช้ในกิจกรรมออกค่าย ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 7 วัน มีสมาชิกร่วมออกค่ายทั้งสิ้น จำนวน 80 คน ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์กิตติพิชญ์ หลาบหนองแสง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : คณะทำงาน
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid02zXWWMj5BjF5bwzE8yV73j94FAMLPrrBMbsVkAreS2Rhkqua5gkWwNH3pD382us6zl