ชมรมครูอาสา ราชมงคลขอนแก่น จัดโครงการห้องเรียนนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 16

🔶🔹 ชมรมครูอาสา ราชมงคลขอนแก่น จัดโครงการห้องเรียนนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 16 🔸🔷

🙋‍♀️ วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2566 ชมรมครูอาสา สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการห้องเรียนนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การออกค่ายฯ ครั้งนี้ สมาชิกชมรมได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในชุมชนและโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกด้านการรับใช้สังคม และใช้ความรู้ความสามารถในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกับสมาชิกและชุมชน บูรณาการความรู้จากการเรียนมาใช้ในกิจกรรมออกค่าย ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 5 วัน มีสมาชิกร่วมออกค่ายทั้งสิ้น จำนวน 90 คน ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมโดย ผศ.สัมฤทธิ์ ทิมา อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุ่มมาตย์ และอาจารย์ ดร.สุภาวดี ศิริไทย อาจารย์สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : คณะทำงาน
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid026VAGQPi3SzzgWFp1L47rtQ7bKmq78MceyyqFdhceNmvg2eqeBaT5C6g4XTMkooMGl