ราชมงคลขอนแก่น ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม

🔷🔸 ราชมงคลขอนแก่น ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม 🔹🔶

✨ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมประดู่ทอง อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ มอบ นายสิงขรณ์ ปุเรชะตัง หัวหน้างานบริหารทรัพยากร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรับและนำบุคลากร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์จากนางปรางทิพย์ แก้วกาภรณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

🏷 โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดวันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เป็นวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน และประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายใน10 พฤศจิกายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง) พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนได้ทราบถึงหน้าที่คณะกรรมการประกันสังคมดังนี้1. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคม2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ3. วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของกองทุน4. วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน5. พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันสังคม6. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นหรือสำนักงาน7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย หรือตามที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมอบหมาย

👉 ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ศูนย์สารนิเทศ www.sso.go.th หรือ @ssothai

🖋 ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ/กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid025bqCV8yy7h1XBAMN4z9bXad1S8TAS5YEfraS7WQuiRGxGCmRiLvGm61TrHiXGVjKl