ราชมงคลขอนแก่น โชว์ศักยภาพงานวิจัยงาน Air Rail and Logistics Expo 2023

🔷🔸 ราชมงคลขอนแก่น โชว์ศักยภาพงานวิจัยงาน Air Rail and Logistics Expo 2023 🔹🔶

✨ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วิรัช ชินพลอย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Air Rail and Logistics Expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่นโดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดงานฯ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ท่านสมศักดิ์ วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น ท่านมโนไชย จุลามะนี รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักร ณ ขอนแก่น ท่านเจิ่น แทงจุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ท่านเหมย โหยว กงสุลฝ่ายกิจการชาวจีน สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดขอนแก่น ท่านหยางถิงถิง กงสุลฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น ท่านประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น ท่านสาคอน พิลางาม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าบกท่านาแล้ง จำกัด เวียงจันทร์ สปป.ลาว ผศ.ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย หัวหน้าส่วนราชจังหวัดขอนแก่น ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ Air Rail and Logistics Expo 2023

🏷 โอกาสนี้ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เข้าร่วมชมนิทรรศการฯ และยังได้นำงานวิจัยด้านระบบขนส่งทางรางและนวัตกรรมยานยนต์ด้านระบบ EV จัดแสดงผลงาน ได้แก่ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถแท็กซี่ไฟฟ้า เครื่องบินไฟฟ้า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก⚙ งาน Air Rail and Logistics Expo 2023 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ด้านอุตสาหกรรมการบิน ระบบราง และระบบโลจิสติกส์ ของเมืองขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Greater Mekong Subregion : GMS ได้แก่ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยเฉพาะเมืองหลักตามเส้นทาง EWEC (EAST – WEST Economic Corridor) และเมืองตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือใต้ (North South Economic Corridor: NSEC ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางตามเส้นทางดังกล่าว อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นยังมีศักยภาพที่โดดเด่นครบทุกด้านการพัฒนาเมือง

🖋 ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ/กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid025R2GCV6tFHBRD1ZNxwou9nsqmGQk4XhND2N393SHdUhiACM2uZ38HfoLVfA4VLPml