ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักอาศัยโคกสี 4 หลังและแฟลตพักอาศัย 10 ยูนิต 1 หลัง

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยโคกสี 4 หลัง และแฟลตพักอาศัย 10 ยูนิต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ 9/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นั้น

มหาวิทยาลัยจึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยโคกสี 4 หลัง และแฟลตพักอาศัย 10 ยูนิต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ดังนี้

งานปรับปรุงบ้านพักอาศัยโคกสี 4 หลัง และแฟลตพักอาศัย 10 ยูนิต 1 หลัง จำนวน ๑ งาน
ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,070,000.- บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักโคกสี