โครงการการอบรมการผลิตอาหารปลอดภัย GMP กลุ่มผลิตสินค้าแปรรูป OTOP

สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดโครงการการอบรมการผลิตอาหารปลอดภัย GMP กลุ่มผลิตสินค้าแปรรูป OTOP ในระหว่างวันที่ 29- 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 14 ชั้น 5 ห้อง 1402 โดยได้รับเกียรติจากนายปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการนี้เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจการผลิตอาหารปลอดภัย มาตรฐาน GMP สอดคล้องยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ เพิ่มรายได้แก่ชุมชน โอกาสนี้ ทางสาขาฯ ได้มอบเครื่องผสมปลาส้มให้กับชุมชนเพื่อต่อยอดในการผลิตสินค้าแปรรูปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าว:เกศรินทร์ ศรีกัลป์

ภาพ:คณะวิศวกรรมศาสตร์