ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ “การสร้างเครือข่าย และขยายผลเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่นด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมโครงการ “การสร้างเครือข่าย และขยายผลเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่นด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร”ในวันที่ 7- 10 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมชุดาปาร์ครีสอร์ท จ.ขอนแก่น

จึงขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุมลนาถ  คำหว่าน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) และคลินิคเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โทรศัพท์ 092-1683924 และส่งใบสมัครทาง Email: sumolnat.k@maost.go.th , som.s7174@gmail.com ภายในวันที่ 23 กันยายน 2561

*************************

โครงการวิทยากรGHP(ปรับหลักสูตรย่อ)02082018

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ