ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อการสำรวจตำแหน่งของรางในงานขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบประมาณปี 2562
งบประมาณ 1,900,000.- บาท
ราคากลาง 1,900,000.- บาท

วันที่ประกาศ 3 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกาศเชิญชวน

SPEC

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด