ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างงานระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ 1,300,000.- บาท
ราคากลาง 1,300,000.- บาท

วันที่ประกาศ 3 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 8 ตุลาคม 2561
เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่
SPEC
เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกาศเชิญชวน

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด