ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือทดสอบรอยร้าวและรอยเชื่อม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบประมาณ 2562
วงเงินงบประมาณ 1,439,900.- บาท
ราคากลาง 1,439,900.- บาท

วันที่ประกาศ 8 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 11 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่

SPEC
ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน
ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด