ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฎิบัติการประตูและขอพ่วงรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ 1,500,000.- บาท
ราคากลาง 1,500,000.- บาท

ประกาศวันที่ 8 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันทึ่ 11 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่

SPEC

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด