ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์อุณหภูมิของระบบล้อเลื่อนไฟฟ้า (Rolling Stock gearbox disk and wheels) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปึงบประมาณ 2562
งบประมาณ 1,205,200.- บาท
ราคากลาง 1,205,200.- บาท

ประกาศวันที่ 8 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 11 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่

SPEC
ร่างประกาศเชิญชวน
ร่างเอกสารประกวดราคา

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด