ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฎิบัติการระบบประแจสับราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ 1,850,000.- บาท
ราคากลาง 1,850,000.- บาท

ประกาศวันที่ 8 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 11 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่

SPEC

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด