ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการโบกี้รถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ 1,450,000.- บาท
ราคากลาง 1,450,000.- บาท

ประกาศวันที่ 8 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่
SPEC
ร่างประกาศเชิญชวน
ร่างเอกสารประกวดราคา

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด