ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏฺิบัติการวัดเมื่อยล้าของพนักงานขับรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ 1,349,000.- บาท

ราคากลาง 1,349,000.- บาท

ประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่

Spac

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศเชิญชวน

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด