ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏฺิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังระบบขับเคลื่อนและเบรคไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ 1,790,800.- บาท
ราคากลาง 1,790,800.- บาท

ประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่

SPEC

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด