ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏฺิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการส่งจ่ายและการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรมขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ 1,980,000.- บาท
ราคากลาง 1,980,000.- บาท

ประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที

SPEC

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด