ร่างประกาศ และร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการวัดคุมพื้นฐานระบบขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ 1,790,000.- บาท
ราคากลาง 1,790,000.- บาท

ประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที

SPEC

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศเชิญชวน

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด