ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏฺิบัติการเซ็นเซอร์สำหรับระบบขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ 1,700,000.- บาท
ราคากลาง 1,700,000.- บาท

ประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่

SPEC

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศเชิญชวน

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด