ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเซ็นเซอร์สำหรับระบบขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ