ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจวัดและบันทึกค่าน้ำหนักกระทำ การเคลื่อนตัวและความเร่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
วงเงินงบประมาณ 1,541,000.- บาท
ราคากลาง 1,541,000.- บาท

ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 24 ตุลาคม 2561

เสนอวิจารณ์ได้ที่

ร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างประกาศเชิญชวน
SPEC

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด