ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความล้าของหมอนรางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
วงเงินงบประมาณ 25,000,000.- บาท
ราคากลาง 25,000,000.- บาท

ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 26 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ที่

ร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างประกาศเชิญชวน
SPEC

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด