ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สกาด้าอาณัติสัญญาณและระบบอัตโนมัติเบื้องต้น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
วงเงินงบประมาณ 1,699,000.- บาท
ราคากลาง 1,699,000.- บาท

ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เสนอวิจารณ์ได้ที่

ร่างเอกสารประกวดราคา

Spec

ร่างประกาศเชิญชวน

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด