ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการสถานีรถไฟจำลอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

งบประมาณ 2,467,000.- บาท
ราคากลาง 2,467,000.- บาท

SPECNEW
ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา
ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน
ประกาศ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์ 5 พฤศจิกายน 2561