ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสถานีรถไฟจำลอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา