ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวัดเมื่อยล้าของพนักงานขับรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ 1,349,000.- บาท
ราคากลาง 1,349,000.- บาท

ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2561

สิ้นสุดวิจารณ์ 14 พฤศจิกายน 2561

Spec 2

ร่าง ประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด