ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการส่งจ่ายและการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรมขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2562
วงเงินงบประมาณ 1,980,000.- บาท
ราคากลาง 1,980,000.- บาท

ประกาศวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

Spec

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด