ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์อุณหภูมิของระบบล้อเลื่อนไฟฟ้า (Rolling Stock gearbox disk and wheels) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เงินงบประมาณ 1,205,200.- บาท
ราคากลาง 1,205,200.- บาท

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่
SPEC
ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา
ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561