ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสำรวจตำแหน่งของรางในงานขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ 1,900,000.- บาท
ราคากลาง 1,900,000.- บาท
ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา
SPEC1
ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน
ประกาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561