มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น          จำนวน 1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

คลิกอ่านละเอียดเพิ่มเติม