ประการผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 4/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการครั้งที่ 4/2561 จำนวน 2 กลุ่ม

จึงประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างและพัสดุที่ไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 4/2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครั้งที่4/2561