ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาบริการทำความสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาบริการทำความสะอาด 10 คน
วงเงินงบประมาณ 452,040 บาท

รายละเอียดประกาศ